โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
เพื่อวัดดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชน

T1.png
T3.png
T2.png
T4.png
T5.png

สารคดีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สารคดีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
การมีสุขภาวะ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

การมีสุขภาวะ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

06:34
เล่นวิดีโอ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

05:01
เล่นวิดีโอ
ครอบครัวอบอุ่น ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ครอบครัวอบอุ่น ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

06:48
เล่นวิดีโอ
การบริหารจัดการชุมชน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

การบริหารจัดการชุมชน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

05:38
เล่นวิดีโอ
การมีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

การมีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

09:57
เล่นวิดีโอ
ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

05:19
เล่นวิดีโอ

สารคดีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สารคดีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
การมีสุขภาวะ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

การมีสุขภาวะ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

06:39
เล่นวิดีโอ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

04:49
เล่นวิดีโอ
ครอบครัวอบอุ่น ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ครอบครัวอบอุ่น ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

06:51
เล่นวิดีโอ
การบริหารจัดการชุมชน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

การบริหารจัดการชุมชน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

05:38
เล่นวิดีโอ
การมีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

การมีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

09:18
เล่นวิดีโอ
ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

05:24
เล่นวิดีโอ
T6.png
T8.png
T7.png
182334776_835878237307366_55805139835805
0Prestart-1.png