โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้วยการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

T1.png
T2.png
T3.png
E4.png
T5.png
T6.png
T7.png
T8.png
ธ20.png
T9.png
T10.png
  • ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการด้านการอ่านการเขียนได้ของนักเรียน

  • ประชุม 2 ครั้ง คือ
    1) กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
    2) กำหนดเนื้อหาสื่อด้านการอ่านการเขียนก่อนเรียน-หลังเรียน

T12.png

•    ทดสอบคุณภาพสื่อด้านการอ่านการเขียนก่อนเรียน-หลังเรียน 2 ครั้ง

•    อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อด้านการอ่านการเขียน ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย 40 โรงเรียน

•    ติดตามผลการใช้สื่อด้านการอ่านการเขียน

T14.png

•    จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านการอ่านการเขียนทางภาษาไทยระดับประถมศึกษา

•    ประชุมและสรุปผลการดำเนินโครงการ

T18.png

•    นักเรียนที่ร่วมโครงการมีคุณภาพด้านการอ่านการเขียนทางภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

T16.png

•    นักเรียน 40 โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพด้านการอ่านการเขียนทางภาษาไทย

    ครูผู้สอนภาษาไทย 40 โรงเรียน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อด้านการอ่านการเขียน

•    ได้สื่อด้านการอ่านการเขียนทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

0Prestart-1.png